Brantestad Missionsförening Länkar

 

 

Startsida

Föreningen

ÖSM

Verksamhetskalender 

Andakt

Lyssna på predikan

Bilder

Länkar

Att hyra

Anslagstavla

Kontakt

Brantestads Missionsförening


Några minnesanteckningar från Brantestads Missionshus invigning

 

Efter några års arbete var nu vårt missionshus färdigt för invigning. Ännu återstår dock en del arbete på övre plan där endast hallen är färdig, likaså är ej något gjort vid planeringen av tomtområdet, men på undre plan är allt fullt färdigt. Därför förrättades invigning onsdagen den 19 oktober kl. 19.00. Till denna invigning hade inbjudits samtliga som på något sätt hjälpt till att få missionshuset till stånd varvid kan nämnas alla som mot kostnad, och alla som utan ersättning arbetat där både äldre och yngre, särskilt kan nämnas några ungdomar från Östra Smålands missionsförening. Ytterligare var samtliga som skänkt medel till byggnationen (stora penningsummor har på det viset inkommit drygt 110 000 kr hittills) inbjudna. Till smyckandet av missionshuset har mycket skänkts.

Av olika anledningar var också ett flertal inbjudna dagen därpå kl. 17.00. Bland annat hade många långt att åka. Predikant Rudolf Petersson inledde med att hälsa välkomna genom att läsa de sju första verserna av Psaltarpsalmen 92 och säga några ord däröver. Därefter sjöngs sången 1 i Guds Lov. Invigningen förrättades där efter av församlingens Kyrkoherde Göran Andreae. Han inledde med bön och läste några bibeltexter: ”Så säger Herren mitt hus skall vara ett bönehus”. Han sade bland annat att ett missionshus bör vara ett bönehus. Därefter en text från Jes. 55:7: ”Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.” Han fortsatte med Jesu ord: Var två eller tre är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. Han hoppades att så skulle bliva fallet just i detta hus. Och vidare ”Låten Kristi Ord rikligen bo ibland eder: undervisen och förmanen varandra i all vishet med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan” – vilket han önskade att så skulle bliva. Därefter invigde han missionshuset i Guds Faderns, Sonens och Den Helige Andens namn. Bönen Fader Vår bads därefter gemensamt och Kyrkoherden avslöt med bön och psalmen 66 sjöngs. Sedan var det dags för kaffedrickning vilket våra damer i syföreningen ordnat med. Samtliga 116 gäster bjöds på kaffe med landgång och tårta. Bordsbönen sjöngs före och efter. Sedan var det dags för Predikant Rudolf Petersson som hela tiden fått vara byggnationens ledare och kassör att ge en historik över hur det varit och blivit. Han nämnde om vilken gammal önskan det varit att få ett eget missionshus i vår bygd. Om hur pengar samlats in i en byggnadskassa allt sedan föreningens tidigare år. Om hur vi genom testamente fick förvärva denna före detta lärarbostad med tomt för 20 000 kr. av fröken Alice Karlsson, och hur vi efter några år vågade sätta igång ombyggnaden och nu efter ytterligare några år är så långt komna att vi i dag kan inviga vårt missionshus. Han redogjorde för den ekonomiska sidan och omtalade att stora summor inkommit som gåvor på mångahanda sätt. Om hur många som stött oss under byggnadstiden med frivilligt arbete, många äldre och särskilt några ungdomar. Från missionsföreningen framförde sedan undertecknad ett tack till dem som arbetat med byggnationen, för de gåvor i fråga om penningar och timmar, saker att smycka missionshuset med som vi fått mottaga. Penninggåvor har influtit långt utanför vår egen rote men också mycket härifrån. Till sist framfördes ett varmt tack och några blommor överlämnades till makarna Ingrid och Rudolf Petersson för allt det arbete och all den omtanke dom haft för byggnationens genomförande. Kyrkoherde Andreae framförde därefter församlingens lyckönskningar och överlämnade blommor till föreningen. Han omtalade också att kyrkorådet föreslagit att församlingen skulle anslå 10 000 kr till vår byggnation. Kyrkvärd Paul Lindström Östantorp, framförde också välgångsönskningar och överlämnade blommor. Föreningen fick också motta en blomma från elektriker Karl-Olof Kroon, Vimmerby.

Därefter följde en andaktsstund med predikan av Predikanten Josef Larsson, Lönneberga, vilken inleddes med att sången 12 i Guds Lov sjöngs. Varpå Pred. Josef Larsson bad en bön och predikade över texten från Paulus 2 brev till Timoteus 3: 14-17. Andaktsstunden avslöts med bön och sången 750 v 5-7 i Guds Lov. Innan vi skiljdes åt framförde emeritus Prosten Axel Lundgren Vimmerby, deltagarnas tack för undfägnaden både andligen och lekamligen samt lyckönskade till missionshuset. Han avslöt med en bön.

Dagen därpå torsdagen den 20 oktober var också ett 40 tal gäster inbjudna kl. 17.00 på kvällen. Många av dessa hade lång väg att åka, bland annat från Loftahammar, Västra Ed, Västervik, Tidersrum, Kristdala, Vena, Blackstad, Vimmerby m.fl.

Predikant Rudolf Petersson inledde med att hälsa välkommen. Invigningen dagen före hade inspelats på band varför nu en hel del av detta spelades upp för dagens gäster. Därpå följde kaffe med landgång och tårta som dagen förut. Kaffedrickandet inramades av bordssången. Därpå sjöngs några sånger ur Guds Lov. Sångerna nr: 12, 230 och 263 sjöngs. Därpå följde predikan av Predikant Josef Larson Lönneberga, som inledde med bön samt Fader Vår. Som text hade han valt Psaltarens 103 psalm. Predikan avslöts med bön och sången 278 i Guds Lov. En nu avliden predikant i vår förening Helge Johansson Vimmerby, hade under sin sista tid nedskrivit en hälsning till Herrens Vänner vilken hans maka Britta Johansson nu medtagit. Detta upplästes och lyder sålunda: ”Så vilja vi då i hjärtats enfald som en liten skara av Herrens dyrköpta hjord samla oss omkring vår store Herde och följa hans uppmaning. Gören detta till min åminnelse. Sv ps 32= Guds Lov 582 v 5-8”. Därpå följde Välsignelsen och just sången 582 v 5-8 i Guds Lov sjöngs. Deltagarnas tack för lekamlig och andlig förplägnad framfördes av Sture Larsson, Fallebo. Han sade att en stor sak hade hänt i Brantestad när ett bönehus hade byggts. Han uppmanade alla troskamrater att dom tänker på detta bönehus i sina förböner. Han tackade också för att dom fick komma. Musikdirektör Torvald Petersson (son till Ingrid och Rudolf Petersson), som båda dagarna låtit pianot ljuda spelade och sjöng nu som avslutning ”Du Herrens vän som mången gång får gråta” av K K-n.

Nils Erik Svensson Ordf.[1983]